Všeobecné obchodné podmienky portálu Zlavapreteba.sk

Spoločnosť Zľavapreteba,s.r.o., so sídlom: Horný val 23, 010 01 Žilina, IČO: 50426290, DIČ: 2120317144, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka č. 66060/L, ktorá je Prevádzkovateľom internetovej stránky www.zlavapreteba.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky:

Sprostredkovateľ prevádzkuje stránku www.zlavapreteba.sk a umožňuje Poskytovateľovi, aby predával Kupóny prostredníctvom tejto Stránky. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o obchodnej spolupráci a reklame s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja Kupónu, v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj Kupónu prostredníctvom Stránky. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Klientmi predložené Kupóny. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Kupónu sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený.

Návštevou stránky a využitím služieb stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s nižšie uvedenými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetky Strany, Poskytovateľa a akéhokoľvek návštevníka Stránky.

Článok I

Vymedzenie základných pojmov

Ak nie je v Ponuke alebo v Kupóne uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom tento význam:

 1. Sprostredkovateľ spoločnosť Zľavapreteba,s.r.o., so sídlom: Horný val 23, 010 01 Žilina, IČO: 50426290, DIČ: 2120317144, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka č. 66060/L. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj Kupónu zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke a zároveň poskytuje reklamný priestor na propagáciu produktov Poskytovateľa;
 2. Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Kupón na Stránke;
 3. Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.zlavapreteba.sk;
 4. Poskytovateľ je osoba, ktorá predáva konkrétne Kupóny ponúkané na Stránke a využíva reklamný priestor na Stránke
 5. Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja Kupónu;
 6. Kupón je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Kupóne (tzv. zľava), a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne, pričom kúpa Kupónu môže byť Poskytovateľovi preukázaná v elektronickej podobe;
 7. Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja Kupónu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu, percento zľavy, lehotu, počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny, platobné podmienky, dobu platnosti Kupónu, podmienky použitia Kupónu;
 8. Strany sú Sprostredkovateľ a Klient;
 9. Účet je účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta;
 10. Plnenie je tovar alebo služba uvedená v Ponuke alebo Kupóne;
 11. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Klienta, poprípade Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

Článok II

Objednávka a kúpa Kupónu

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje na Stránke v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch) Ponuky na Kupóny, ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť.
 2. Ponuka Kupónu je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Kupón je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom a Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky, t.j. vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z Kupónu, nie je limitovaná počtom Klientov, ktorí si Kupóny z tej ktorej Ponuky zakúpia, ak nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak.
 3. Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Avšak pri poskytovaní Plnenia zo strany Poskytovateľa bude zohľadnený vždy len jeden Kupón pri poskytovaní aktuálneho Plnenia (napr. pri návšteve reštaurácie nie je možné pri uhrádzaní jedného účtu uplatniť viac ako jeden Kupón, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak). Kupón je možné využiť iba jednorazovo, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
 4. Objednávka Kupónu a jeho následná kúpa sa realizuje iba prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Pre okamžité zaslanie kupónu je Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke, až po návrat na stránku www.zlavapreteba.sk. Až vtedy náš systém dostane informáciu o platbe a zašle Klientovi kupón.
 5. Momentom vyplnenia registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na Stránke (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient vlastne objednáva kúpu Kupónu (ďalej len „Objednávka“) a:
  • Objednávka na kúpu Kupónu sa stáva záväznou až momentom uhradenia ceny za Kupón Klientom postupom uvedeným na Stránke. Klient má právo zaplatiť za Kupón do ukončenia Ponuky alebo do jej vypredania. Do uhradenia ceny za Kupón nevzniká Klientovi právo na vydanie Kupónu.
  • Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky;
 6. Sprostredkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za Kupón.
 7. Pripísaním ceny za Kupón na účet Sprostredkovateľa, sa kúpa Kupónu zrealizuje.
 8. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kupónu vydáva ako ich predajca Poskytovateľ. Klient berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je len Sprostredkovateľom, nie je predajcom či poskytovateľom Plnenia či Kupónu.
 9. V prípade, ak sa na aktiváciu Ponuky vyžaduje objednanie a kúpa Kupónu určitým počtom Klientov, a tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, Objednávka a/alebo kúpa Kupónu sa zruší. Uhradené ceny za Kupóny, pri ktorých nedošlo k aktivácii Ponuky, budú Klientovi vrátené na účet, z ktorého zrealizoval uhradenie ceny za Kupón, a to do 15 dní od zrušenia kúpy Kupónu.
 10. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.

Článok III

Práva a povinnosti

 1. Sprostredkovateľ najneskôr do 48 hodín od pripísania ceny za Kupón na bankový účet Sprostredkovateľa, doručí Kupón Klientovi.
 2. Kupón (v tlačenej podobe, resp. v elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Kupónu.
 3. Sprostredkovateľ poskytuje Poskytovateľovi zoznam Kupónov za účelom vykonania možnej kontroly predloženého Kupónu zo strany Klienta Poskytovateľovi, s čím Klient súhlasí.
 4. Klient je oprávnený použiť Kupón iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Kupóne a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Kupónom. Doba platnosti Kupónu je vždy priamo uvedená na Kupóne.
 5. Ak Ponuka alebo Kupón stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa stravovacej alebo ubytovacej služby), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Kupóne (telefonicky, e-mailom a pod.) termín využitia Kupónu.
 6. Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Kupónu (na tzv. zľavu) bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón.
 7. Klient súhlasí, aby mu Sprostredkovateľ posielal na jeho e-mail maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Klient oprávnený kedykoľvek odvolať.

Článok IV

Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ ako dodávateľ Kupónu ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:
  • za kvalitu a rozsah Plnenia,
  • za dodanie Plnenia,
  • za naplnenie práv Klienta z Kupónu,
  • za pravdivosť a úplnosť Ponuky a
  • za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou Kupónu ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.
 2. Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Kupónu spôsobom podľa týchto VOP.
 3. Sprostredkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Kupónu, môžu byť nebezpečné (ako napríklad adrenalínové športy a pod.) a je plne na uvážení Klienta, či o Plnenie prejaví záujem.V prípade akéhokoľvek zranenia,choroby,škody a pod., Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknutú situáciu.
 4. Sprostredkovateľ ani Poskytovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Kupónu a nie sú ani povinní poskytnúť Klientovi náhradný Kupón.

Článok V

Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, alebo Kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Kupón bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať. Klient je povinný vady uplatniť písomne na adresu spoločnosti alebo e-mailom na adresu: admin@zlavapreteba.sk. Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Kupónu a v prípade, že Kupón nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie Kupónu. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
 2. Sprostredkovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1. do 7 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od kúpy odstúpiť.

Článok VI

Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Kupónu

 1. Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia Kupónu elektronickou formou. Ak si Klient kúpi Kupón, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia (napr. do začiatku futbalového zápasu) Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť písomne alebo e-mailom z e-mailovej adresy z ktorej bol Kupón objednaný, pričom v správe musí byť identifikovaná Ponuka a počet Kupónov, od kúpy ktorých chce Klient odstúpiť.
 2. V prípade, že Klient neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.
 3. Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná kúpa Kupónov vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Kupón ním uhradenú mu vráti buď Poskytovateľ, pričom toto plnenie je povinný Klient od Poskytovateľa prijať, alebo Sprostredkovateľ. Klient je oprávnený vrátenie ceny za Kupón vymáhať vždy len od Poskytovateľa. Cena za Kupón bude Klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky, a to na účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu.

Článok VII

Ochrana osobných údajov

Sprostredkovateľ v plnej miere rešpektuje a chráni osobné údaje Klientov v zmysle nového Zákona o ochrane osobných údajov. Klient odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP udeľuje Sprostredkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov: mena, priezviska, bydliska, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, dátumu narodenia a IP adresy (ďalej všetko spoločne len ako „Osobné údaje“). Tento súhlas so spracovaním Osobných údajov udeľuje Klient Sprostredkovateľovi na účely uzavretia a sprostredkovania uzavretia zmluvy medzi Sprostredkovateľom a Klientom na dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľom pre Klienta, ktorej uzavretie Sprostredkovateľ sprostredkúva, pre účely realizácie práv a povinností z tejto sprostredkúvanej zmluvy a pre účely zasielania reklamných informácií a obchodných oznámení Klientovi. Klient udeľuje tento súhlas so spracovaním Osobných údajov na dobu neurčitú, pričom berie na vedomie, že takto udelený súhlas môže kedykoľvek odvolať písomným odvolaním zaslaným Sprostredkovateľovi. Ochrana osobných údajov Klientov, ktorí sú fyzickými osobami, je zabezpečená v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Klient berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje Osobné údaje správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Sprostredkovateľa o akejkoľvek zmene svojich Osobných údajov. Klient odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú správne, presné a pravdivé a že bol Sprostredkovateľom poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov. Klient ďalej prehlasuje, že bol poučený o tom, že svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov môže vo vzťahu k Sprostredkovateľovi odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Sprostredkovateľa. V prípade ak by sa Klient domnieval, že Sprostredkovateľ alebo ktorýkoľvek iný sprostredkovateľ uskutočňuje spracovávanie jeho Osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Klienta alebo v rozpore so zákonom, má právo požiadať Sprostredkovateľa o vysvetlenie a o odstránenie závadného stavu; Klient sa v takomto prípade môže taktiež obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. V prípade ak požiada Klient o informáciu/e o spracovávaní svojich Osobných údajov, je Sprostredkovateľ povinný takúto informáciu/e Zákazníkovi poskytnúť. Požiadavky Klienta ako dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) zákona o ochrane osobných údajov splní Sprostredkovateľ bezplatne. Informácie podľa ust. § 28 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov Sprostredkovateľ poskytne Klientovi ako dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá neprekročí výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie/í Klientovi ako dotknutej osobe. Sprostredkovateľ vyhovie požiadavkám Klienta ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Klient zároveň súhlasí s tým, že Sprostredkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním jeho Osobných údajov aj iného sprostredkovateľa/ov a to na základe zmluvného vzťahu medzi Sprostredkovateľom a iným/mi sprostredkovateľom/mi alebo na základe písomného poverenia iného/ých sprostredkovateľa/ov Sprostredkovateľom; v prípade záujmu si aktuálny zoznam týchto sprostredkovateľov môže Klient vypýtať a Sprostredkovateľ je povinný mu ho predložiť. Klient odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP taktiež udeľuje svoj súhlas so zasielaním reklamných informácií súvisiacich so službami Sprostredkovateľa a Poskytovateľa na elektronickú adresu Klienta uvedenú v odoslanej objednávke kupónu, ako aj súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Sprostredkovateľom na túto adresu; Klient odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP potvrdzuje, že tento jeho súhlas so zasielaním informácií a obchodných oznámení udeľuje Klient dobrovoľne a je oprávnený tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať písomným odvolaním doručeným na adresu Sprostredkovateľa.

Článok VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom vo VOP neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.5.2017.